Prezentációs tréning program

Filozófia

A prezentáció, vagy ahogy a régiek nevezték, a retorika a meggyőző beszéd tudománya. Mielőtt azonban bárkit megrémisztene ez a "tudomány" szó, érdemes gyorsan megjegyezni, hogy persze csak részben az, s amely részben nem, annyiban művészet. Vagyis részben tanulható, részben pedig bizonyos alap adottságoktól, készségektől, képességektől függő. Ennek a tréningnek a különlegessége épp az, hogy ezeknek az alapkészségeknek, képességeknek a fejlesztésével is foglalkozik.

A régebbi gyakorlat szerint háromnapos intenzív tréning keretében fejlesztettük az arra igényt tartók prezentációs készségét. Noha ezek a tréningek rendre komoly megelégedettséget váltottak ki a résztvevőkből, mégis fölmerültek bizonyos aggályok a tréning hatásának tartósságával kapcsolatban. A legnagyobb gondot talán az a távolság jelenti, ami a tréningen elgondolt, kipróbált és megtapasztalt és a mindennapi élet által kínált lehetőségek között van. Ezeket a lehetőségeket is mi teremtjük meg persze, de ez nem olyan könnyű feladat, főleg ha a résztvevők egyedül maradnak ezekkel az igényekkel, és a mindennapi élet elsodorja őket. Ez a program az előbb említett távolságot szeretné csökkenteni. Ennek három fontos eszköze lehet: egyrészt a tréning folyamat elnyújtása, másrészt a mindennapi gyakorlattal való szorosabb kapcsolata, harmadrészt a folyamatos mentori támogatás biztosítása.

A program célja

A program a hatékony kommunikáció eszközeit és technikáit kívánja bemutatni és gyakoroltatni, különös tekintettel a prezentációra. Ezen belül a résztvevők önismeretének, kommunikációs készségének, az alaptechnikákban (mozgástechnika, beszédtechnika, relaxációs és koncentrációs technikák, szövegelemzés) való jártasságának fejlesztése a cél.

A képzés várható eredménye

A résztvevők joggal várhatják el, hogy a tréning végeztével tágabb keretbe illesztve gondolkodnak a prezentációról. Erősen feltételezhető, hogy a tréning hatására többen fogják napirendjükbe illeszteni a sikeres prezentációhoz elengedhetetlenül szükséges készségeik és képességeik módszeres fejlesztését. Nagy a valószínűsége annak, hogy a résztvevők többségében felmerülnek majd kétségek az ösztönösen kialakult sztereotip megoldásaikkal kapcsolatban, s ennek hatására sokan választják a tudatosság jóval rögösebb, de sokkal több sikerrel kecsegtető útját, aminek következtében biztonságosabban használják majd személyes retorikai eszköztárukat, könnyebben teremtenek valódi kapcsolatot közönségükkel, témájukkal és önmagukkal a retorikai helyzetekben, s ezáltal hatékonyabban lesznek képesek gondolataikat nyilvános, meggyőző beszédben kifejezni.

Értékelés

A tréning során folyamatos visszacsatolással dogozunk, mely minden egyes tréning elem szerves része. Ennek eszköze elsősorban személyes reflexió, de használunk a prezentációk elemzéséhez videotechnikát is. A végső értékelés legfontosabb alapja a mestermunkák nyivános bemutatása valódi közönség előtt.

Részletes program

Előkészítő megbeszélés (2 óra)

Mivel ez a program valóban ki akarja aknázni a tréning, mint csoportmódszer lehetőségeit, különös jelentőséggel bír ez a része a folyamatnak.

Itt van lehetőségük a jelentkezőknek megismerniük egymást és a trénert, valamint feltenni kérdéseiket és ezáltal valódi elhatározásra jutni annak tekintetében, hogy részt akarnak-e venni ebben a programban. Ez nem jelenti azt, hogy részt is vehet valaki a programban, hiszen ez valójában csak egy jelentkezés, amit a felvételi eljárás követ.

Ha új személy jelentkezik a csoportba az előkészítő megbeszélés után, akkor meg kell ismételni azt, annak érdekében, hogy mindenki megismerhessen mindenkit, valamint a program részleteit.

Felvételi eljárás (3 hét) - egyéni interjú a trénerrel

Az interjú célja elsősorban a szakmai motíváció felderítése. Annak a fontos feltételnek a meglétét keresi ez az interjú, hogy a jelentkező valóban elkötelezett-e a retorikai fejlesztés mellett, annak alaptechnikáit illetően is, vagyis egy valódi, egyénileg felismert szükségletről van-e szó, vagy éppen csak valami érdekességet, kellemes élmény keres valaki.

Egyéni szerződések a résztvevőkkel

A felvételt nyert résztvevőkkel az ARASUN szerződést köt, amelyben rögzíti a cég elvárásait, és a résztvevő jogait és kötelezettségeit.

Első intenzív szakasz (2 napos intenzív tréning)

Ennek a szakasznak négy alapvető célja van, és a végén minden résztvevővel egyénileg állapodunk meg a saját, a státuszt és az egyéni igényeket, lehetőségeket is figyelembe vevő fejlesztő programban.

Elfogadó, támogató légkör kialakítása

A tréning szó a pszichológiai terminológiában azt a csoportmódszert jelöli, amely a résztvevők személyiségének fejlődését - elsősorban attitűd szinten - a csoportban rejlő sajátos erőforrások aktivizálásával kívánja elérni. Ebben a folyamatban rendkívül fontos szerepe van a vezetőnek (nevezzük akár trénernek), de egyáltalán nem direktív módon, hanem mint facilitátor, aki segít kiaknázni ezeket az erőforrásokat, és nem próbálja helyettesíteni azokat önmagával. Mindez egy sajátos konvenció szerint zajlik, amely nem mindig egyezik meg a mindennapi életben tapasztalt csoporthelyzetek konvenciórendszereivel. Ezért fontos hát, hogy mielőbb kialakuljon ez a légkör, megnyíljon a csoport előtt a lehetőségeknek ez a gazdag tárháza. Azonban ez a folyamat nem jelenik meg önálló, csakis erre irányuló cselekvésekben (ami talán furcsa is lehetne), hanem az alaptechnikákkal való intenzív foglalkozás egyik látens elemeként van jelen.

A kiinduló helyzet meghatározása

Nyilván minden résztvevőnek más és más akadályokat kell leküzdenie a fejlődés érdekében. Ezek között lehetnek apróbb mozgással, légzéssel, beszéddel, koncentrációval összefüggő problémák éppúgy, mint bonyolultabb, szerkesztési, logikai, stílusbeli gondok. Minden résztvevőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy általa választott témában, és az általa preferált feltételek között tartson egy olyan prezentációt, amelyben meg tudja mutatni mindazt, ahol most ő tart ezen a - soha végig nem járható - úton. A pillanatfelvétel láthatóvá tételében elsősorban a társak és a tréner visszajelzéseire építünk, de ha szükséges, akkor a videotechnikát is segítségül hívjuk. Az egyéni fejlesztési célok meghatározásánál mindezt fontos alapként kezeljük.

Az elméleti ismeretszezés megalapozása

A retorika tudományának vannak olyan elméleti részei, amiket nem fontos magunknak kitalálni. Hozzáférhetők ezek a szakirodalomban. Ebben a részben az a cél, hogy felkeltsük a résztvevők érdeklődését az általunk ajánlott szakirodalmi munkák iránt, megalapozva ezzel az első átvezető szakaszban folytatott önálló ismeretszerző tevékenységet.

Az alaptechnikákhoz kötődő gyakorlatok beállítása

Ennek a programnak az egyik különleges erénye, hogy az alaptechnikákkal is foglalkozik. Ezek a mozgástechnika, légzéstechnika, beszédtechnika, koncentrációs és relaxációs technikák. Ezek olyan alapot képeznek a hatékony prezentációs technikák alkalmazásához, amely alap elengedhetetlen záloga a sikernek. Természetesen mindannyian rendelkezünk valamiféle jártassággal ezeken a területeken, de két dolgot azért jó tudni: a mindennapi gondjaink zöme az itt tapasztalható hiányosságokból ered, s hogy ezeket a hiányosságokat előszeretettel tartjuk vakfoltban, azaz egész egyszerűen nem veszünk tudomást róluk. A programnak ebben a részében olyan módon végezzük ezeket a technikai gyakorlatokat, hogy a résztvevők képesek legyenek a legfontosabbakat aztán az átvezető szakaszban egyénileg (esetleg kisebb csoportokban) végezni. Ezt segíti a részletes jegyzet is, ahol minden gyakorlat leírása megtalálható.

Első átvezető szakasz (3-4 hét)

Ebben a szakaszban a résztvevők önállóan dolgoznak, de folyamatos e-mail kapcsolatban vannak a trénerrel, akihez kérdéseket intézhetnek, konzultálhatnak vele, és hetenként rövid írásos beszámolót küldenek az addig végzett munkáról. A második kétnapos tréning előtt egy héttel az ott bemutatandó előadást prezentálják a trénernek.

A tartós siker egyik záloga, hogy képesek-e a résztvevők a tanult karbantartó gyakorlatokat a napirendjükbe illeszteni. Erre tehetnek kísérletet ebben a részben.

Úgy is nevezhetnénk ezt a programrészt, hogy egyénileg vezérelt ismeretszerzés, hiszen a széleskörű támogatás révén cseppet sincs egyedül hagyva a résztvevő, pusztán a folyamat vezérlése van egyértelműen az ő kezében.

A kapott szempontok, elméleti ismeretek és az egyéni fejlesztési program fókuszpontjai sajátos látószögbe hozzák a mindennapi gyakorlatot. Sok mindenre fény vetülhet, ami eddig esetleg homályban volt, és helyükre is kerülhetnek ezek a dolgok a rendszer ismerete által.

Második intenzív szakasz (2 napos intenzív tréning)

A második intenzív szakasz az igazi műhelymunka időszaka. Ehhez mindenkinek kell készítenie egy olyan előadást, amit az eddigi és a folyamat során szerzett legjobb tudása szerint való. Ezt a munkadarabját csiszolgathatja majd mindenki a műhelymunka során. Egymást ismerő és elfogadó, támogató emberek közössége, akik ugyanazon a területen kutakodnak, saját munkadarabjaikat mutatják meg egymásnak, és a kapott visszajelzések alapján újra és újra nekilendülnek, hogy javítsanak rajta.

Az alaptechnikákban való jártasság feltehetőleg mindenkinél javult az elmúlt időszakban. Mindenesetre a kialakult közös nyelvet felhasználva, bonyolultabb feladatok megoldásába is belekezdhet a csoport.

A tájékozódás és az azt követő kontroll során kialakulhatnak olyan kérdéskörök, amelyek általános érdeklődésre, további tájékozódásra tarthatnak igényt. De egyedi, sőt kifejezetten különleges kérdések megbeszélésére is mód nyílhat ebben a szakaszban.

A műhelymunka egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem csak a saját problémáink megoldásán gondolkodunk, és hogy a mások megoldásából legalább annyit tanulhatunk, mint a sajátunkból.

Második átvezető szakasz (3-4 hét)

Ez az időszak az automatizmusok kiépülésének, az ismeretek készség szintre fejlesztésének időszaka. Remélhetőleg erre az időre már mindenki szembenézett azokkal a gátakkal, amelyek a rendszeres karbantartó fejlesztés útjában álltak nála, s akár egyedül, akár segítséggel, de sikerült leküzdeni (vagy megkerülni) azokat. A feladat most tehát az, hogy rögzüljenek, beépüljenek a mindennapi rutinba ezek a gyakorlatok.

Feltehetőleg azok vállalkoznak egy ilyen programra, akiknek ha nem is napi rendszerességgel, de legalábbis havonta többször kell hosszabb-rövidebb előadást tartaniuk. Talán felesleges is mondani, hogy egy értekezleten való megszólalást is előadásnak tekintünk, ha annak meggyőzés a célja valamilyen állásponttal kapcsolatban. (A programnak épp az az egyik célja, hogy felismertesse a résztvevőkkel ezeket a helyzeteket, és megmutassa, hogy milyen óriási lehetőségeket kínál egy ilyen szemléletmód.)

Ebben a szakaszban arra van lehetőség, hogy a napi gyakorlathoz kapcsolódóan, élesben kísérletezzenek a résztvevők.

A résztvevők felkészülnek egy olyan előadás megtartására, amit a kurzust lezáró egynapos tréningen, mint mestermunkát mutatnak majd be.

A trénerek továbbra is folymatosan támogatják a résztvevőket. Lehetőség szerint jelen vannak az valódi prezentációs helyzetekben, és segítenek a mestermunkák elkészítésében.

Minden résztvevőnek egyszer meg kell hívnia egy trénert egy valódi helyzetben tartott előadására, s azt átbeszélni vele.

Harmadik intenzív szakasz (1 napos intenzív tréning)

A számvetés, a jólvégzett munka feletti öröm és a tervezés időszaka ez.

Minden résztvevőnek feladata volt, hogy készítsen egy olyan előadást, amelyet mestermunkának tekint, és amelyen be tudja mutatni mindazokat az ismereteket, készségeket és képességeket, amelyeket a kurzus révén szerzett meg, fejlesztett tovább. A bemutatóra mindenkinek kötelező meghívnia a közvetlen vezetőjét, két munkatársát és lehetősége van további két főt meghívnia tetszése szerint.

A résztvevők - feltehetőleg egymás számára is tanulságos módon - megfogalmazhatják konkrét tapasztalataikat, felismeréseiket a tréning egészével kapcsolatban. Ugyanezt tehetik a terveikkel, elhatározásaikkal kapcsolatban is.

Ahogy az egész programot átszövi a cselekvés, a játék, úgy itt a végén is kézenfekvő, hogy a témához kapcsolódó nagy, közös játékkal záruljon a program.

ÉRDEKLŐDÉS

Kérjük, adja meg adatait, és a lehető leghamarabb felvesszük önnel a kapcsolatot.